logo agac final-01

בכל מקום

שירות בכל הארץ

דברו איתנו עכשיו

לחצו כאן לשיחה בווטסאפ

חייגו עכשיו

תמיכת לקוחות 24/7

תקן 1001 - בטיחות אש בבניינים

תקן 1001 הוא תקן חדש יחסית, והוא מתבטא בדרישות החדשות של מכבי אש בבדיקה השנתית.

כל מבנה שגודלו מעל 200 מ"ר המשמש לתעשייה, מבנה ציבורי או מבנה מגורים גדול יקבל בשלב זה או אחר דרישה למערכות פינוי עשן לפי תקן 1001.

תקן זה דן בבנייה, בהתקנה, בהפעלה ובתחזוקה של מערכות מיזוג אוויר ואוורור, לרבות מסננים, מובלים וציוד נלווה, לשם הגנה על חיי אדם ועל רכוש מפני אש, עשן וגזים הנובעים משרפה או ממצבים הבאים לידי ביטוי בתופעות דומות לאלה של שרפה.

שריפה הפורצת בבניין, מסכנת את המבנה ואת השוהים בו. האש והעשן, יחד עם אדים דליקים ורעילים מתפשטים במבנה במהירות גבוהה, אך ניתן לשלוט במהירות התפשטות האש והעשן, ובמידת הנזק הנגרמים מהם.

לשם הגנה על חיי אדם ורכוש הותקנו תקנות מכבי אש לפי תקן 1001 לבטיחות אש במבנים.

תקנים אלו דנים בסוגי מערכות לפינוי אש ועשן, ביניהם מפוחים לפינוי עשן, אוורור וגם חלונות עשן העוזרים בשחרור העשן, הקטנת סמיכות העשן ורעילותו, הקטנת הצטברות גזים רעילים דליקים ומניעת התפשטות אש.

בעת הקמת מבנה תעשייתי, ציבורי או פרטי גדול, או לאחר קבלת דרישה ממכבי אש למבנה קיים, מומלץ לפנות לייעוץ ותכנון מערכת המתאימה לצרכי החברה והמבנה הייחודיים. 

מהנדסי בנין ומערכות מיזוג אויר יתאימו מערכת מפוחים, חלונות עשן ועוד, הכל לפי דרישות תקן 1001.

לנו הפתרונות החל משלב הייעוץ והתכנון , דרך שלב הביצוע, קבלת האישורים וביקורות שנתיות.


ת"י 1001 חלק 1.1 בטיחות אש בבניינים: מערכות מיזוג אוויר ואוורור
פירוט על התקן:
תקן זה דן בבנייה, בהתקנה, בפעלה ובתחזוקה של מערכות מיזוג אוויר ואוורור, לרבות מסננים, מובלים וציוד נלווה, לשם הגנה על חיי אדם ועל רכוש מפני אש, עשן וגזים הנובעים מרפה או ממצבים הבאים לידי ביטוי בתופעות דומות לאלה של שרפה .תקן זה דן בבנייה, בהתקנה, בהפעלה ובתחזוקה של מערכות חימום, מיזוג אוויר ואוורור, לרבות מסננים מובלים וציוד נלווה, לשם הגנה על חי אדם ועל רכוש – מפני אש, עשן וגזים הנובעים משרפה או ממצבים הבאים לידי ביטוי בתופעות דומות לאלה של שריפה.


ת"י 1001 חלק 1.2 בטיחות אש בבניינים: מערכות חימום, מיזוג אוויר ואוורור
פירוט על התקן:
תקן זה דן בבנייה, בהתקנה, בפעלה ובתחזוקה של מערכות מיזוג אוויר ואוורור, לרבות מסננים, מובלים וציוד נלווה, לשם הגנה על חיי אדם ועל רכוש מפני אש, עשן וגזים הנובעים מרפה או ממצבים הבאים לידי .ביטוי בתופעות דומות לאלה של שרפה תקן זה דן בבנייה, בהתקנה, בהפעלה ובתחזוקה של מערכות חימום, מיזוג אוויר ואוורור, לרבות מסננים מובלים וציוד נלווה, לשם הגנה על חי אדם ועל רכוש – מפני אש, עשן וגזים הנובעים משרפה או ממצבים הבאים לידי ביטוי בתופעות דומות לאלה של שריפה.


ת"י 1001 חלק 2.1 בטיחות אש בבניינים: מערכות בקרת עשן בבנייני מגורים שגובהם עד 13 מטר
פירוט על התקן:
תקן זה דן בשיטות לבקרת העשן הנוצר משרפה בבנייני מגורים שגובהם עד 13 מטר, בעלי חדר מדרגות לא מוגן, המשותף ליותר משתי דירות .התקן אינו דן בבקרת העשן במערכות מיזוג אוויר ואוורור; בנושא זה דנים התקנים הישראליים ת"י 1001 חלקים 1 ו-1.2. הערה:
דרישות תקן זה אינן חלות על חדרי מדרגות בתוך דירות. תקן זה חל על התכן, על ההתקנה, על בדיקות קבלה, על התפעול ועל הבדיקות התקופתיות המתמשכות של המערכת לבקרת עשן בבנייני מגורים (למעט בנייני מגורים שגובהם מעל 13 מטר), אטריומים, קניונים וחללים גדולים.


ת"י 1001 חלק 2.2 בטיחות אש בבניינים: מערכות בקרת עשן בבניינים (למעט ,בנייני מגורים שגובהם עד 13 מטר), קניונים . אטריומים וחללים גדולים דומים
פירוט על התקן:
תקן זה דן בשיטות לבקרת העשן הנוצר משרפה בבנייני מגורים שגובהם מעל 13 מטר, בעלי חדר מדרגות לא מוגן, המשותף ליותר משתי דירות .התקן אינו דן בבקרת העשן במערכות מיזוג אוויר ואוורור; בנושא זה דנים התקנים הישראליים ת"י 1001 חלקים 1 ו-1.2. הערה:
דרישות תקן זה אינן חלות על חדרי מדרגות בתוך דירות. תקן זה חל על התכן, על ההתקנה, על בדיקות קבלה, על התפעול ועל הבדיקות התקופתיות המתמשכות של המערכת לבקרת עשן בבנייני מגורים (למעט בנייני מגורים שגובהם עד 13 מטר), אטריומים, קניונים וחללים גדולים.


ת"י 1001 חלק 2.3 – בטיחות אש בבניינים: מערכות בקרת עשן – קניונים, איומים וחללים גדולים דומים.
פירוט על התקן:
תקן זה דן בשיטות לבקרת העשן הנוצר משרפה בקניונים, איומים וחללים גדולים כולל מבנים ציבוריים .התקן אינו דן בבקרת העשן במערכות מיזוג אוויר ואוורור; בנושא זה דנים התקנים הישראליים ת"י 1001 חלקים 1 ו-1.2. הערה:
דרישות תקן זה אינן חלות על חדרי מדרגות בתוך דירות. תקן זה חל על התכן, על ההתקנה, על בדיקות קבלה, על התפעול ועל הבדיקות התקופתיות המתמשכות של המערכת לבקרת עשן בבניינים הציבוריים (למעט בנייני מגורים).


ת"י 1001 חלק 2.4 – בטיחות אש בבניינים: מערכות שחרור עשן – בניינים חד קומתיים, למעט בנייני מגורים.
פירוט על התקן:
תקן זה דן בשיטות לבקרת העשן הנוצר משרפה בבניינים חד קומתיים. התקן אינו דן בבקרת העשן במערכות מיזוג אוויר ואוורור; בנושא זה דנים התקנים הישראליים ת"י 1001 חלקים 1 ו-1.2. הערה:
דרישות תקן זה אינן חלות על חדרי מדרגות בתוך דירות. תקן זה חל על התכן, על ההתקנה, על בדיקות קבלה, על התפעול ועל הבדיקות התקופתיות המתמשכות של המערכת לבקרת עשן בבניינים חד קומתיים (למעט בנייני מגורים), אטריומים, קניונים וחללים גדולים.


ת"י 1001 חלק 3 – בטיחות אש בבניינים: מדפי אש
פירוט על התקן:
דרישות אלה נוגעות למדפי אש המיועדים לשימוש במקומות שבהם מובלי אוויר חודרים דרך פתחים בקירות או במחיצות או מסתיימים בפתחים אלה; בפתחים למעבר אוויר במחיצות; ובמקומות שבהם נמתחים מובלי אוויר דרך הרצפה כמפורט בתקן הישראלי להתקנת מערכות מיזוג אוויר ואוורור, ת"י 1001 חלק 1. מדפי אש מיועדים להתקנה לפי הוראות הצרכן. מדפי אש מוערכים כמתאימים לשימוש כמפורט להלן:
1. מדפי אש למערכות סטטיות עבור מערכות HAVC (מערכות לחימום, אוורור ומיזוג אוויר) הנסגרות אוטומטית בעת אירוע אש או עבור פתחי מעבר אוויר בקירות או במחיצות.
2. מדפי אש למערכות דינמיות – עבור מערכותHAVC הפועלות בעת אירוע אש.
3. מדפים משולבים לאש ולעשן – עבור מערכות HAVC במקומות שבהם נדרשים מדף אש ומדף עשן במקום אחד.


ת"י 1001 חלק 4 – בטיחות אש בבניינים: מדפי עשן
פירוט על התקן:
דרישות אלה נוגעות למדפי עשן המיועדים לשימוש במערכות אקלום. מדפי עשן מיועדים להגביל את פיזור העשן במערכות אקלים המתוכננות להיסגר אוטומטית בעת אירוע אש, או לסייע לבקרת הפרשי לחץ לרוחב מחסומי עשן, כאשר מערכת האקלום היא חלק ממערכת בקרת עשן מתוכננת.
המדפים שדרישות אלה חלות עליהם מוערכים כמתאימים לשימוש, כמפורמדפי עשן משמשים להגנה על פתחים במחסומי עשן או במערכות בקרת עשן המתוכננות כמפורט בתקן הישראלי להתקנת מערכות מיזוג אוויר ואוורור ת"י 1001 חלק 1.1. מכללי מדפים אלה מיועדים להתקנה לפי הוראות היצרן.
מדפים משולבים לאש ולעשן ומדפי מסדרון יעמדו גם בדרישות הישימות שבתקן הישראלי ת"י 1001 חלק 3 הדן במדפי אש.
ט להלן:
1. מדפי עשן – עבור מערכות אקלום שבהן המובלים עוברים דרך מחסומי עשן.
2. מדפים משולבים לאש ולעשן – עבור מערכות אקלום במקומות שבהם נדרשים מדף אש ומדף עשן במקום אחד.
3. מדפי מסדרון – עבור מערכות אקלום במקומות שבהם מובלי אוויר חודרים דרך פתחים בתקרות של מסדרונות פנימיים או מסתיימים בפתחים אלה, באישור הרשות המוסמכת.


ת"י 1001 חלק 6 – בטיחות אש בבניינים: בקרת אוורור והגנה מפני אש במערכות בישול מסחריות
פירוט על התקן:

תקן זה קובע דרישות מינימליות לבטיחות אש (דרישות ,למניעה ודרישות אופרטיביות) הנוגעות לתכן, להתקנה, לתפעול, לבדיקה ולתחזוקה של כל מערכות הבישול הפרטיות, המוסדיות וציבוריות. תקן חל על ציוד בישול בבתי מגורים המשמש במערכות בישול מסחריות.


ת"י 1001 חלק 7 – בטיחות אש בבניינים: מערכות שליטה לחום ולעשן מפוחים מונעים על ידי חשמל להוצאת עשן וחום
פירוט על התקן:
חלק זה של סדרת התקנים הישראליים ת"י 1001 מפרט דרישות ומספק שיטות לבדיקת מפוחים מונעים על ידי חשמל להוצאת עשן וחום, המיועדים להיות מותקנים כחלק ממערכת אוורור המונעת על ידי חשמל להוצאת עשן וחום. התקן גם מספק נוהל לאישור של מגוון מפוחים מונעים על ידי חשמל לפינוי עשן וחום ושל מנועיהם, לאחר עריכת מספר מצומצם של בדיקות.


אז איך אפשר לעזור לך?

השאירו פרטים למידע נוסף ותכף נדבר...

בואו נדבר עכשיו
היי נשמח לעזור!
היי😊
איך נוכל לעזור?